เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ธ.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 4486 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 นบ 0023.2/ว 209 ส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 นบ 0023.2/ว 1014 ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 นบ 0023.3/ว4485 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 นบ0023.5/ว4488 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 นบ0023.1/ว1012 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตาฐานความปกติใหม่ (New Normal) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 นบ0023.1/ว1013 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย CHIANRAI FLOWER AND ART FESTIVAL (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 นบ0023.4/ว4428 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 นบ0023.4/ว1004 ส่งสำเนาประกาศกระทระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 นบ0023.4/ว4431 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest