เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

         ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนนทบุรี และอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นตำบล 1 ใน 4 ตำบล ของอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 15 กิโลเมตร สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ตำบลบางกร่าง ตั้งอยู่ เลขที่ 159 หมู่ที่ 9 ถนนท่าน้ำนนท์ - วัดโบสถ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ของตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มีขนาดพื้นที่ 6.55 ตารางกิโลเมตร (4,049 ไร่) แบ่งเป็นเนื้อที่ที่ใช้ทำการเกษตร ( 2,000 ไร่) หมู่บ้านจัดสรร (300 ไร่)

      สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ตั้งอยู่ เลขที่ 159 หมู่ที่ 9 ถนนท่าน้ำนนท์ – วัดโบสถ์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนนทบุรี  และอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นตำบล 1  ใน  4  ตำบล  ของอำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี  15  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขต ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อตำบลบางรักน้อย  อำเภอเมืองนนทบุรี

                   ทิศใต้             ติดต่อตำบลบางคูเวียง และตำบลบางขุนกอง  อำเภอบางกรวย

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลบางเลน  อำเภอบางใหญ่

 

แผนที่แสดงเขตหมู่บ้าน

ในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลเมืองบางกร่าง  เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก  มีความสูงต่ำแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม 

 

เขตการปกครอง

            เทศบาลเมืองบางกร่าง มีหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โดยเทศบาลเมืองบางกร่างแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

          -  จำนวนหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่   1    หมู่   ได้แก่ หมู่ที่  1  อยู่เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  

          -  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  6  หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 4  บ้านบางกร่าง

หมู่ที่ 5  บ้านบางนางเกริก

หมู่ที่ 6  บ้านบางนางเกริก

หมู่ที่ 7  บ้านบางกร่าง

หมู่ที่ 8  บ้านวัดขวัญเมือง

หมู่ที่ 10  บ้านวัดประชารังสรรค์

          -  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เป็นบางส่วน   จำนวน 6 หมู่  ได้แก่

หมู่ที่ 2  บ้านบางกร่าง

หมู่ที่ 3  บ้านบางกร่าง

หมู่ที่ 9  บ้านบางระโหง

          เทศบาลเมืองบางกร่าง มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 เขตเลือกตั้งแต่ละเขตมีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละ 6 คน  รวมมีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเป็น 18 คน  ปัจจุบันเทศบาลเมืองบางกร่าง มีการจัดตั้งชุมชน 9 ชุมชนแบ่งตามเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง 3 เขต ดังนี้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 จำนวน  4  หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย

                   1. หมู่ที่ 2 บ้านบางกร่าง

                    2. หมู่ที่ 3 บ้านบางกร่าง

                   3. หมู่ที่ 4 บ้านบางกร่าง (บางส่วน)

4. หมู่ที่ 9 บ้านบางระโหง

          เขตการเลือกตั้งที่ 2 จำนวน  4  หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย

                   1. หมู่ที่ 4 บ้านบางกร่าง (บางส่วน)

                   2. หมู่ที่ 5 บ้านบางนางเกริก

                   3. หมู่ที่ 6 บ้านบางนางเกริก

                   4. หมู่ที่ 7 บ้านบางกร่าง

เขตการเลือกตั้งที่ 3 จำนวน  2  หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย

                   1. หมู่ที่ 8 บ้านวัดขวัญเมือง

                   2. หมู่ที่ 10 บ้านวัดประชารังสรรค์

 

 

 

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest