เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

        งานบริหารงานทั่วไป ให้มีความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานสิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง

        งานเลขานุการการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และงานสารสนเทศ

        งานประสานงานเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชน งานประชุมต่าง ๆ งานประสานงานหน่วย งานอื่น งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบและงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

        งานนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานงบประมาณ งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

        งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ และงานอินเตอร์เน็ตตำบล

        งานรวบรวมสถิติทางเทคนิค และวิชาการทุกประเภทและรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและ วิชาการทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

        งานกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

        งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต. งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน

        งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการและสถานที่สาธารณะ งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ งานการประชุมสภา อบต.งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. งานข้อมูลการเลือกตั้ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การดำเนินการระงับอัคคีภัยช่วยเหลือบรรเทา ทุกข์ให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยจากธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งสัตว์และพืช ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรจาก ภัยต่างๆ

        งานศูนย์บริการวิทยุสื่อสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

 

 

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest