เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

     
      งานการเงินและบัญชี 

    มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ    เงินบำนาญ  เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ        การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย
งานทำงบทดลองประจำเดือน/ประจำปี  และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

     งานพัสดุและทรัพย์สิน

     มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง  และถูกต้อง  ตามระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

      งานพัฒนารายได้

     มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย  จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นๆ  ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี  ดำเนินคดีผู้ค้างชำระภาษี  ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษี  การเก็บรักษาและ
นำส่งเงิน  และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง


กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • การเงิน
 • การเบิกจ่าย
 • การฝากเงิน
 • การเก็บรักษาเงิน
 • การตรวจเงิน
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 • การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี
 • การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน
 • งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย
 • รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน

 
งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานจัดทำบัญชีทุกประเภท
 • งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย
 • รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ
 • งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน
 • งบทรัพย์สิน หนี้สิน
 • งบโครงการเงินสะสม

 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้
 • งานภาษีอากร
 • ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
 • งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูล
 • ฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • งานควบคุม
 • กิจการค้าและค่าปรับ
 • งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 • งานพัสดุ
 • งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานทะเบียนเบิกจ่าย
 • วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
   

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest