เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

         งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
         งานควบคุม การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน อาคาร สะพาน งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ งานประสานงานหน่วยงานอื่นเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
         งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
         งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานรับคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
         งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค และกิจการประปา
         งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบบน้ำและงานจัดตกแต่งสถานที่ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
         ฝ่ายผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองช่าง


กองช่าง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย  คือ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 4 งาน

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
 2. งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
 3. งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
 4. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 5. งานควบคุมการก่อสร้างและควบคุมถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานออื่น
 6. งานควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 7. งานธุรการและจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานออกแบบควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งสถานที่และมัณฑนศิลป์
 2. งานออกแบบเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลน อาคารสะพาน และสิ่งก่อสร้าง
 3. งานเขียนแผนที่ต่างๆ ประเมินราคา
 4. งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
 5. งานทดลองคุณภาพวัสดุ
 6. งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
 7. งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานสำรวจและแผนที่
 2. งานวางแผนพัฒนาผังเมือง
 3. งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูผังเมือง
 4. งานด้านสุนทรีศาสตร์
 5. งานควบคุมทางผังเมือง
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานประสานสาธารณูปโภค
 2. งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 3. งานระบายน้ำ
 4. งานจัดตกแต่งสถานที่
 5. งานไฟฟ้า ถนน
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest