เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลเมืองบางกร่าง มีหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โดยเทศบาลเมืองบางกร่างแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

          -  จำนวนหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่   1    หมู่   ได้แก่ หมู่ที่  1  อยู่เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  

          -  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  6  หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 4  บ้านบางกร่าง

หมู่ที่ 5  บ้านบางนางเกริก

หมู่ที่ 6  บ้านบางนางเกริก

หมู่ที่ 7  บ้านบางกร่าง

หมู่ที่ 8  บ้านวัดขวัญเมือง

หมู่ที่ 10  บ้านวัดประชารังสรรค์

          -  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เป็นบางส่วน   จำนวน 3 หมู่  ได้แก่

หมู่ที่ 2  บ้านบางกร่าง

หมู่ที่ 3  บ้านบางกร่าง

หมู่ที่ 9  บ้านบางระโหง

          เทศบาลเมืองบางกร่าง มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 เขตเลือกตั้งแต่ละเขตมีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละ 6 คน  รวมมีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเป็น 18 คน  ปัจจุบันเทศบาลเมืองบางกร่าง มีการจัดตั้งชุมชน 9 ชุมชนแบ่งตามเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง 3 เขต

 

เขตการเลือกตั้งที่ 1 จำนวน  4  หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย

                   1. หมู่ที่ 2 บ้านบางกร่าง

                    2. หมู่ที่ 3 บ้านบางกร่าง

                   3. หมู่ที่ 4 บ้านบางกร่าง (บางส่วน)

                   4. หมู่ที่ 9 บ้านบางระโหง

เขตการเลือกตั้งที่ 2 จำนวน  4  หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย

                   1. หมู่ที่ 4 บ้านบางกร่าง (บางส่วน)

                   2. หมู่ที่ 5 บ้านบางนางเกริก

                   3. หมู่ที่ 6 บ้านบางนางเกริก

                   4. หมู่ที่ 7 บ้านบางกร่าง

เขตการเลือกตั้งที่ 3 จำนวน  2  หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย

                   1. หมู่ที่ 8 บ้านวัดขวัญเมือง

                   2. หมู่ที่ 10 บ้านวัดประชารังสรรค์

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest