เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง
08-1931-3357
thumbs
นายเทิดศักดิ์ นิลพลอย
รองนายก
เทศมนตรีเมืองบางกร่าง คนที่ 1
08-1935-6367
thumbs
นายสมศรี ดีเสมอ
รองนายก
เทศมนตรีเมืองบางกร่าง คนที่ 2
08-6905-0444
thumbs
จ่าสิบเอกณรงค์ คำสำเริง
รองนายก
เทศมนตรีเมืองบางกร่าง คนที่ 3
08-1938-2656
thumbs
นายชาญณรงค์ พึ่งรุ่ง
เลขานุการนายก
เทศมนตรีเมืองบางกร่าง คนที่ 1
08-9313-1702
thumbs
นายเอกวรรธน์ เหล่าโรจน์ภิญโญ
เลขานุการนายก
เทศมนตรีเมืองบางกร่าง คนที่ 2
09-2744-5463
thumbs
นายสัมฤทธิ์ ไทยเนียม
ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีเมืองบางกร่าง
08-1828-7108
    person_upload/backend/groupphoto17_62.jpg person_upload/backend/groupphoto17_63.jpg person_upload/backend/groupphoto17_64.jpg

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest