เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายนรินทร์ สนอ่วม
ประธานสภา
เทศบาลเมืองบางกร่าง
08-1582-1946
thumbs
นายพัลลภ เกิดสีดี
รองประธานสภา
เทศบาลเมืองบางกร่าง
08-1580-9569
thumbs
นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองบางกร่าง
06-5349-9548
thumbs
ร้อยตรีหญิงกัลยา คงหญ้าคา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-3834-2754
thumbs
นายนิคม ลิ้มสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-1907-8529
thumbs
นางสาววรรณธิวา พึ่งรุ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-6984-8633
thumbs
นางวิมล ประเสริฐพรศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-7085-6909
thumbs
นายสมเกียรติ เปรมชะนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-3109-1711
thumbs
พันจ่าอากาศเอกเสน่ห์ ดีจริง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-9239-1093
thumbs
นายบรรจบ หุ่นไทย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
09-7297-0386
thumbs
นายประเทือง เจริญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08-1585-5439
thumbs
พันเอกอนุมัติ อินสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08-9042-4303
thumbs
นายจำลอง สุวรรณลาภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08-5145-4806
thumbs
นายอัษฎางค์ กันพุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
09-9245-2111
thumbs
นายอนุรักษ์ ย่ำเที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
09-5690-2445
thumbs
นายดวง บัวด้วง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
06-3825-6919
thumbs
นางสุดารัตน์ ศรสวาท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
08-5166-5302
thumbs
นายไพฑูรย์ ชัยชนะมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
08-4665-5994
thumbs
นางละเอียด ทองดอนพุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
08-9980-1843
    person_upload/backend/groupphoto18_65.jpg person_upload/backend/groupphoto18_66.jpg person_upload/backend/groupphoto18_67.jpg person_upload/backend/groupphoto18_68.jpg person_upload/backend/groupphoto18_69.jpg person_upload/backend/groupphoto18_70.jpg person_upload/backend/groupphoto18_71.jpg person_upload/backend/groupphoto18_72.jpg person_upload/backend/groupphoto18_73.jpg

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest