เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง
06-5349-9548
thumbs
นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง
06-5349-9548
thumbs
นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง
09-0198-6751
thumbs
นายประยงค์ เพชรยัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
08-4624-1573
thumbs
นางสาวมธุรวันต์ มนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
09-0198-6757
thumbs
นายสุวภัทร อาชววาณิชกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
06-2495-5199
thumbs
นางสาววิมลรัตน์ บัวชื่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
09-2246-1314
thumbs
นางขวัญใจ อาธิเสนะ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
08-4330-9222

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest