เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวมธุรวันต์ มนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
09-0198-6757
thumbs

 
thumbs

 
thumbs
นางสาววรินทร วัฒนชาญชัย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
thumbs
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ ยุบล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
thumbs

 
thumbs
นางสาวณิชารีย์ มาฟู
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
thumbs
นางสาวธัญวษา เสือเณร
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงาน
thumbs
นางสาวภัทราภรณ์ ชัยชนะมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวจิรนันท์ ม่วงเนย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs

 
thumbs
ว่าง
นักวิชาการคลัง (ปก/ชก)
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)
thumbs
นางสาววชิราภรณ์ จิ๋วเชย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
thumbs
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นายสมบัติ สมประสงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
thumbs
นายวิบูลย์ สมใจแพร
นายช่างโยธา(ช่วยงานกองคลัง)
thumbs

 
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)
thumbs
นางสาวลักขณา ขวากุพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวนิษฐ์ธิมา ทองธัญประจวบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวสุทธดา ลำใย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางนภัสกรณ์ สระเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวเดือนรุ่ง ควรแย้ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
thumbs
นางสาวพัชรี สระบัว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
thumbs
นางสาวกัลยา สายแจ่ม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีชมชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
thumbs
นางพรนิภา สมประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางสาวณัฐวดี ชัยชนะมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ช่วยงานพัสดุ กองคลัง)
thumbs
นางสาวณภสรณ์ เกิดสีดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวกฤษณา เอี่ยมในวงษ์
คนงาน
thumbs

 
thumbs
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)
    person_upload/backend/groupphoto_21_61.jpg person_upload/backend/groupphoto21_47.png person_upload/backend/groupphoto21_48.png person_upload/backend/groupphoto21_49.png

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest