เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายสุวภัทร อาชววาณิชกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
06-2495-5199
thumbs

 
thumbs

 
thumbs
นายสถิตย์ ฉ่ำแฉล้ม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
thumbs
ว่าที่ร้อยตรีกษณะพจน์ วงศ์มิตรแท้
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
thumbs
นายสมชาย ดีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
thumbs

 
thumbs
นายภานุพงศ์ พรมมิน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
thumbs
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง/ชง)
thumbs
นายธวัชชัย จันทิม
คนงาน
(ช่วยกองช่าง)
thumbs
นายเลอวิทย์ ศรีเมือง
คนงาน
thumbs
นายธะนิต อ่วมอิ่ม
คนงาน (ช่วยงานกองช่าง)
thumbs
นายบุญเจิด คุ้มเทศ
คนงาน
(ช่วยกองช่าง)
thumbs
นายนาถชัย พึ่งลอย
คนงาน (ช่วยงานกองช่าง)
thumbs

 
thumbs
นายอุเทน มิ่งขวัญ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
thumbs
นายณัฐกิตติ์ ทรัพย์ห่วง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายประเชิญ จันทิม
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถแม็คโค)
thumbs
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(ทักษะ)
thumbs
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)
thumbs
นายสมทรง อ่อนนุ่ม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
thumbs

 
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
thumbs
นายทิวากร เรืองยิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาววนาลี อ่อนนุ่ม
คนงาน
thumbs
นางสาวมนชนก สารพันธ์
คนงาน
thumbs

 
thumbs
ว่าง
วิศวกรโยธา (ปก/ชก)
thumbs
นายสุรชัย ทางธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายชาคริต ลังเด๋ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายกณิกนันต์ ศิริเดช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
    person_upload/backend/groupphoto22_53.jpg person_upload/backend/groupphoto22_52.jpg person_upload/backend/groupphoto22_54.jpg

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest