เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางขวัญใจ อาธิเสนะ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
08-4330-9222
thumbs

 
thumbs
นางสาวนราวดี สุระคำแหง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
thumbs

 
thumbs
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปก/ชก)
thumbs
นายศราวุธ สังข์รุ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นายโชดก ทัพประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นางศุภราภรณ์ กนกลาวัณย์
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
thumbs
นางสาวณัฐอริญ ปีติชาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
thumbs
นางสาวศศิกานต์ คงหญ้าคา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางน้ำอ้อย อินทะกนก
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
thumbs
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
thumbs
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
thumbs
นางสาวอรพรรณ ดีเสมอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางแจ่มจิตร อากาศสุภา
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
thumbs
นายวิทวัฒน์ ดีเสมอ
พนักงานขับรถยนต์
(ช่วยกองศึกษา)
thumbs
นางสาวสุพิชญา สายสวาท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาววิชุดา ชูแก้วไม้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางปราณี พ่วงฉ่ำ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
thumbs
นางนลินรัตน์ ภู่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสุนันท์ สิงหนาท
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางอัจฉรัตน์ พึ่งลอย
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวฉัตรกมล แซ่เจียม
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาววรรณิษา นิลพลอย
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวภัทรพัชชา ผาสุข
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวสกาวเดือน พัฒนะ
ผู้ดูแลเด็ก
    person_upload/backend/groupphoto23_55.jpg person_upload/backend/groupphoto23_56.jpg person_upload/backend/groupphoto23_57.jpg

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest