เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาววิมลรัตน์ บัวชื่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
09-2246-1314
thumbs

 
thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
thumbs

 
thumbs
นางสาวศิรมณี พันธุ์พยัคฆ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
thumbs
นายณภัทร พิสัยพันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นายพิเชษฐ์ จำปาโพธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวธัณธิตา สุดศรี
คนงาน
thumbs
นายปฏิภาณ ยุบล
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายมนตรี คำศิลป์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถดูดสิ่งปฏิกูล)
thumbs
นายสัมฤทธิ์ ผ่องผาด
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายพุฒิชัย เสริมสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถสุขาและรถตัดหญ้า)
thumbs
นายต๋อย คำขาว
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายสิธร ประทุมทอง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายรังสรรค์ พ่วงพิศ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ)
thumbs
นายประสิทธิ์ สกุลเดียว
คนงาน
thumbs
นายมนู ธรรมเนียม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายปราโมทย์ บัวน้อย
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายยิ่งยศ ศรีเกตุ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายนัสทวุฒิ คุ้มครอง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายมาโนช จูเล็ก
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายประสิทธิ์ หัสสิม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายบุญเหลือ จันทวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายวัฒนา บุญไธสง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายจีรศักดิ์ ธารีรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายนนท์ เขียวสอาด
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายราเชน ทองงาม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเทพประทาน สิทธิบุญ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายนธี จ่ากลาง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสหภาพ สุขสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายพิทักษ์ เชิดดี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายศิริพงศ์ พุดกล่ำ
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)
thumbs
นายสุพจน์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)
thumbs
นายไพโรจน์ แย้มกลีบ
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)
thumbs
นายชัยพร เขียวสอาด
คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)
thumbs
นายกิตติศักดิ์ ลิอุบล
คนงาน
thumbs
นายสัญชัย พูลเกษม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายรัชพล เข็มกลัด
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายนัฐพล ศรีสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายพีรพงศ์ เกษแจ่มศรี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
 นายธีรพัฒน์ โพธิ์น้อย
 คนงาน
(ช่วยงานกองสาธารณสุข)
thumbs

 
thumbs
ว่าง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปก/ชก)
thumbs
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ) (ขับรถสุขาและรถตัดหญ้า)
thumbs
นายอติวัฒน์ สิทธิรักษ์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
thumbs
นางสาวสุวดี พันธุ์เถาว์
คนงาน
thumbs
นางสาวกชกร พิรุณกาญจน์
คนงาน
thumbs
นายสมชาย โอษฐ์ยิ้มพราย
คนงาน
thumbs

 
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง)
thumbs
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพ (ปก/ชก)
thumbs
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพ (ปก/ชก)
thumbs
นางสาวเมวดี ดีแจ้ง
คนงาน
thumbs
นางสาวมุกดา ศรีสุธรรม
คนงาน
thumbs
นางประไพภรณ์ ยิ้มใหญ่หลวง
คนงาน
thumbs
นายพงษ์ศิริ บุญเพชร
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพกู้ภัย
thumbs
นายก้องเกียรติ แจ่มทิม
คนงาน
(ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายทศพล ทิมทอง
คนงาน
(ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายพงษ์ศักดิ์ บัตรนิล
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพกู้ภัย
thumbs
นายวีระชัย เอี่ยมเสือ
คนงาน
(ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายรักเกียรติ พุ่มสาขา
คนงาน
(ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)
thumbs
นายธาตรี กาญจนเสมา
พนักงานขับรถยนต์( ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถพ่นยุง)
thumbs
นายยุทธ นนทะขันธ์
คนงาน
(ช่วยงานกองสาธารณสุข)
thumbs
นายสุชาติ ภิรมย์พุ่ม
คนงาน
thumbs
นายชุมพร ธรรมกัลยา
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto24_58.jpg person_upload/backend/groupphoto24_59.jpg person_upload/backend/groupphoto24_60.jpg

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest