เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
3 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฟ้าบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ตามโครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางกร่าง ๕๑ (ซอยสุรานิเวศน์) ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บท 9195 หมายเลขครุภัณฑ์ 003 50 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนและใช้ในสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564
17 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๑๘ นนทบุรี เป็นรถขุดตัก รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๐ ๕๖ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางกร่าง ๖๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
16 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๑๘ นนทบุรี เป็นรถขุดตัก รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๐ ๕๖ ๐๐๐๑ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest